Határozati kivonat
2011. július 16. szombat, 09:00

Határozati kivonat

7/2011. (II.06.) ORKÖ határozat

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 37 § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló 1/2008.(III.12.) Közgyűlési határozatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:

1.      Az SZMSZ 3. §  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A közgyűlés tagjainak száma 25 fő. A közgyűlés tagjainak névsorát és lakcímét az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.”

2.      Az SZMSZ 15 § (6)-(8) bekezdése hatályát veszti.

3.      Az SZMSZ 22 § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A bizottság tagjait  a közgyűlés saját tagjai közül választja meg. A bizottság elnökét a bizottság megválasztott tagjai közül a közgyűlés nyílt szavazással, minősített többséggel választja meg. Az elnök személyére bármelyik képviselő javaslatot tehet.”

4.      A határozat rendelkezései az elfogadás napján lépnek hatályba. A határozatot az elfogadást követően azonnal ki kell hirdetni.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

k.m.f.

Giricz Vera                                                                                  Ljavinecz Mariann

Elnök                                                                                           Jegyzőkönyv-hitelesítő

Budapest, 2011.02.06.